15 September, 2020

เลื่อนระดับวิศวกร

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร


คำแนะนำในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

 1. ขั้นตอนการยื่นคำขอเลื่อนระดับ
  1. เข้าระบบ Member Login หรือ Scan QR Code 
  2. เลือกเมนู เปลี่ยนประวัติ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน
  3. เลือกเมนู ขอเลื่อนระดับสามัญวิศวกร
  4. เลือกเลขทะเบียนใบอนุญาตที่ท่านต้องการเลื่อนระดับใบอนุญาต
  5. ทำการอัพโหลดรูปถ่าย ลายเซ็น และเอกสารประกอบการเลื่อนระดับ โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงมายังสภาวิศวกร
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
  1. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ) Download คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ)  
  2. แบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  3. แบบบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลังจากได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรไม่น้อยกว่าสามปีโดยมีผู้รับรองผลงานเป็นวิศวกรระดับสามัญวิศวกรหรือระดับวุฒิวิศวกรในสาขาและงานเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอ
  4. กรอกแบบประเมินตนเองด้านความสามารถทางวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม
  5. กรณีที่ใช้หน่วยความรู้ (PDU) มาใช้เป็นคะแนนเพิ่มพิเศษในการทดสอบความรู้โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ต้องยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ในวันยื่นคำขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สภาวิศวกร)(คลิก)
  6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ จำนวน 1 รูป
  7. สำเนาหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ป.โท , ป.เอก หรือ คุณวุฒิปริญญาอื่นๆ (ถ้ามี)
  8. รายงานผลงานดีเด่น โดยคัดเลือกจากบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานแนบประกอบ จำนวน 2-3 ผลงาน ไม่เกิน 5 ผลงาน และให้ระบุว่าเป็นผลงานลำดับที่เท่าไรในบัญชีแสดงผลงานและประมาณงาน โดยต้องยื่นรายงานผลงานดีเด่นพร้อมคำขอเลื่อนระดับเท่านั้น (รายละเอียดตามข้อ 3)
 3. จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดโครงการที่มีผลงานดีเด่น ตั้งแต่ 2 โครงการ ไม่เกิน 5 โครงการ โดยจัดทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ยื่นพร้อมกับคำขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร โดยมีรายละเอียดโครงการแยกตามสาขา ดังนี้
 4. ขั้นตอนการพิจารณา
  • เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรตรวจรับคำขอรับใบอนุญาต (เลื่อนระดับ) พร้อมเอกสารประกอบ
  • คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผลงานและปริมาณ และรายงานผลงาน
   • บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและได้รับการเสริม สร้างประสบการณ์ (ถ้าผลงานปฏิเสธ ยื่นใหม่ได้อีกหลังจากได้รับหนังสือแจ้งผล)
   • เมื่อผลงานผ่าน จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ ด้วยการสอบสัมภาษณ์ (การกำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากผลงานผ่านแล้ว) เกณฑ์คะแนน การสอบสัมภาษณ์
    • คะแนน 70 ขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาต
    • คะแนน 50-69 ฝึกอบรมเฉพาะด้าน หรือ ทำรายงานทางวิชาการ (ตามที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด) สามารถใช้สิทธิ์สอบข้อเขียนแทนได้
    • คะแนนน้อยกว่า 50 สอบข้อเขียน (รอบการจัดสอบข้อเขียนสามัญวิศวกร)
  • คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา
  • แจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอรับใบอนุญาต/วันที่สอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกร (คลิกที่นี่)

ใบสมัครการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร (กรณีสอบสัมภาษณ์แล้วผลการสอบแจ้งว่าต้องสอบข้อเขียน)