14 September, 2020

ปั้นจั่นหรือเครน

เครนเป็นเครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมากแต่วัสดุควรมีรูปร่างแข็งแรง ถ้าเป็นวัสดุที่อ่อนตัวง่ายหรือเป็นของเหลวต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่แข็งแรง เครนใช้เคลื่อนย้ายวัสดุขึ้น-ลงในแนวดิ่ง แล้วเคลื่อนที่ไปมาโดยรอบหรือตามทิศทางที่กำหนดไว้ โดยที่การออกแบบเครนนั้น จะใช้คานตรงกลางของเครนเป็นที่รับน้ำหนักของการยก ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการออกแบบให้แข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน

โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมจะใช้รูปแบบของเครนเป็นตัวแบ่งประเภทของเครนตามลักษณะของเครนที่รับน้ำหนัก ซึ่งประเภทของเครนจะถูกแบ่งประเภท ได้ดังนี้

เครนราง ( Overhead Cranes )

เครนขาสูง (Gantry Cranes)

เครนขาสูงแบบข้างเดียว (Semi Gantry Cranes)

เครนติดผนังยื่นแขนหมุน (Wall Jib Cranes)

เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน (Piller Jib Cranes)

เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง (Underhung Cranes)

ในปัจจุบันมีการใช้งานเครน  เป็นจำนวนมากตามสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครนจะเป็นเครื่องทุ่นแรงและอำนวยความสะดวก และที่สำคัญในการดำเนินงานในด้านของงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเครนเป็นข่าวตลอดเวลา ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้มีการกำหนดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554 นั้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานทดสอบ โดยให้วิศวกรวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการ (วิศวกรเครื่องกล) เพื่อจัดทำข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครนให้ทางนายจ้าง นำไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานทุกรายในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ